Avtal är något man ingår dagligen, av såväl privatpersoner som företag och är fundamentalt i ett fungerande samhälle. Det ingås såväl för mindre vardagliga och rutinmässiga inköp som för stora, viktiga beslut och stadgar vad parter kommit överens om. Den grundläggande principen är att de alltid ska hållas och kan förhindra både tvister och annan osämja. Om en part inte håller sig till det som avtalats kan man bli ställd till ansvar, vilket för det första skapar en trygghet för avtalsparterna, men för det andra också en försäkran om att varje part håller vad de lovat.

Avtal

Vad är ett avtal?

Det är en överenskommelse mellan två eller flera parter och är fria för var och en att ingå. När man avtalar om något är det ofta fråga om prestationer av olika slag. A ska göra en sak och B en annan. I ett köpeavtal exempelvis handlar det om att A ska få någonting, en dator, i utbyte mot pengar och med andra ord är det ett utbyte av prestationer.

Varje dag ingår vi som regel mindre avtal som privatpersoner, både mjölken och tågbiljetten vi köper är ett utbyte av prestationer och ett avtal i sig. Företag ingår också dagligen olika avtal med sina kunder. Sedan finns det även sådana vi ingår mer sällan, som anställningsavtal och aktieägaravtal.

Hur ingår man ett avtal?

Det finns som regel tre kriterier för att ett avtal ska anses ha ingåtts och vara giltigt. Dessa är anbud och accept samt att innehållet är detsamma i såväl anbudet som accepten. Ett anbud är ett erbjudande eller en offert och en accept är ett svar på detta. Om de tre kriterierna är uppfyllda har ett avtal kommit till stånd. Om det vid något skede skulle bli en tvist kring avtalet eller dess innehåll kan det prövas av en tingsrätt.

Det finns som regel tre olika sätt att ingå avtal:

  • Muntligt
  • Skriftligt
  • Genom konkludent handlade

Alla tre är lika bindande. Skillnaden mellan ett skriftligt och muntligt är att det sistnämnda ofta är mycket svårare att bevisa. Inte sällan blir det ord mot ord vid en eventuell tvist. När det gäller skriftliga avtal finns såväl innehållet, alltså det ni avtalat om, och era underskrifter, vilket gör bevisfrågan enklare. Å andra sidan kan innehållet tolkas olika, varför det är viktigt att man använder ett klart och tydligt språk vid upprättande. Det kan också uppkomma ett avtal genom konkludent handlande, vilket innebär att det inte finns ett formellt avtal. Det har istället uppkommit genom att parterna beter som om ett avtal finns. Exempelvis köp av tågbiljett uppkommer ofta genom konkludent handlande; du vet att du blir skyldig att betala för tågbiljetten när du kliver på. 

Avtal

Vi kan hjälpa dig!

Agreedio är en e-signeringstjänst som gör din avtalshantering enkel, säker och effektiv. Du har ett eget konto med en personlig sida där du laddar upp, signerar och lagrar dina viktiga dokument. Med ett knapptryck skickar du ut avtalet som ska signeras till berörda parter, varpå de signerar med BankID, men du kan också välja att signera med digital fingersignatur om du så önskar. Aldrig mer behöver du skriva ut avtal, posta, få signerade och vänta på returnering. Från och med nu skriver du avtal med ett klick!

Med Agreedio gör du din avtalshantering enkel! Kontakta oss så berättar vi mer.