E-signering är ett snabbt, effektivt och säkert sätt att få avtal och andra dokument signerade. Du är dock inte ensam om att undra vilka dokument man får signera digitalt men också vilka fördelar det har jämfört med det traditionella tillvägagångssättet – papper och penna.

Avtal

Grundläggande inom avtalsrätt är att vem som helst får ingå avtal med vem som helst. Dessutom får parterna avtala i princip om vad som helst så länge de håller sig inom lagens ramar. Ett avtal är som regel alltid bindande men det finns undantag från regeln, exempelvis om någon tvingats att ingå ett avtal genom våld eller hot, om en avtalspart blivit svikligen förledd och inte insett detta eller om en part har utnyttjat en persons oförstånd, lättsinne eller beroendeställning. Vill du läsa mer om när avtal inte är giltiga finner du dessa i avtalslagen.

Enligt huvudregeln gäller formlöshet vid upprättande av avtal i Sverige, vilket innebär att det räcker att parterna är överens om att ett avtal har ingåtts. Det kan därför vara såväl muntligt som skriftligt. För vissa avtal finns så kallade formkrav. Ett formkrav är krav som ett avtal ska uppfylla för att vara bindande, vanligtvis att avtalet ska vara skriftligt, underskrivet och/eller bevittnat. Formkrav gäller bland annat när man upprättar ett testamente eller köper fast egendom. För dessa avtal är det alltså i dagsläget inte möjligt att använda sig av e-signering. För alla de avtal som inte omfattas av formkrav, är det möjligt att använda e-signering. Regler finner du i den lag som ditt avtal eller dokument omfattas av.

Hur bevisar du att ett avtal har ingåtts?

Oavsett hur ett avtal ingås är principen att avtal ska hållas – en princip som på latin kallas för pacta sunt servanda. Ett frångående från avtalet blir ett avtalsbrott. Det är inte ovanligt att det blir en tvist huruvida ett avtal ingåtts och vad parterna avtalat om och av den enkla anledningen är det alltid en fördel med skriftliga avtal – det är mycket lättare att bevisa att ett avtal faktiskt har ingåtts men också vad parterna avtalat om.

E-signering – det moderna avtalet

Den digitala vägen utvecklas snabbt och nya, smarta och effektiva lösningar tar den plats som papper och penna tidigare hade. Att upprätta avtal, skriva ut, skicka, signera, skicka tillbaka och sätta in i pärmar är inte längre ett hållbart alternativt ur flera aspekter, såväl för miljön som för effektivitet och kostnadsbesparing. Vi vet att e-signering är framtiden men du kanske undrar huruvida det är lika hållbart eller ej. Det enkla svaret på den frågan är att det är minst lika hållbart som papper och penna.

Mer säkert än avtal signerade med papper och penna?

När ett avtal signeras med penna på papper kan man vid en tvist argumentera för olika saker som skapar tvivel. Det kan exempelvis vara att en part påstår att denne inte signerat avtalet utan att någon annan gjort det. En person kan vidare påstå att innehållet var annat vid tiden för underskriften. Anledningarna varierar och kan göra en tvist svår och komplicerad. Med anledning därav är det smart att använda e-signering.

På Agreedio, när du laddar upp ett dokument alternativt skriver det i ordbehandlingsprogrammet som finns på sidan, hashas det med SHA256. Det innebär att dokumentet envägskrypteras och ges ett unikt ID. Om något i avtalet skulle ändras i efterhand kommer det vid en kontroll att ge en annan hash. Med andra ord är avtalet spårbart med vår lösning.

Utöver det kan initierande part välja att parterna ska signera med BankID, alltså med avancerad signatur. När avtalet signeras av avtalsparterna, skickas hashen med till BankID, vilket innebär att även en tredjepart styrker validiteten av det som signeras.

Ovanstående är tillräckligt för ett juridiskt hållbart avtal med högt bevisvärde. Detta tillvägagångssätt ger ett avsevärt högre bevisvärde än mejl, skriftlig signatur och signaturer via sms och liknande. Validiteten kan vid en tvist antigen bekräftas via Agreedio eller självständigt genom att på egen hand envägskryptera med samma teknik, nämligen SHA256.

E-signering – något för dig?

E-signering fungerar som du förstår för de allra flesta dokument, och är dessutom enkelt att använda. Du kan använda det för exempelvis offerter, årsredovisningar, mötesprotokoll och andra viktiga dokument. Vill du använda e-signering i ditt företag? Eller kanske prova på innan du bestämmer dig? Klicka här för att kontakta oss så hjälper vi dig att komma igång.